Klimasats-prosjekt

Tronstad – bo smart på bygda

Fylke: Østfold
Søker: SPYDEBERG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Spydeberg kommune ønsker klimavennlig utbygging av et nytt boligområde på Tronstad, og har fått laget et mulighetsstudie i forbindelse med reguleringsplanleggingen.

Boligområdet skal forene det beste med å bo på bygda med inovative og framtidsrettede løsninger som blant annet reduserer klimagassutslipp, forvalter arealer og lokale ressurser på en god måte og som tilrettelegger for klimavennlig transport.

Mulighetsstudie

I rapporten utarbeidet av Østre Linje arkitektur og landskap har kommunen fått mange forslag til tiltak som reduserer klimagassutslipp innenfor arealbruk, energi, materialvalg og mobilitet.

Studiet vektlegger blant annet små tomter og bygninger for å optimalisere arealutnyttelsen, gang- og sykkelveier fremfor bilveier og bruk av geo- og solenergi til oppvarming.