Klimasats-prosjekt

Veikart Agder

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 2019
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klimaveikart Agder er utarbeidet i samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune, fylkesmann og ulike private aktører i Agder. Hensikten med Klimaveikart Agder er å gi kommunene et veikart for hvordan de kan gjennomføre overgangen til et lavutslippssamfunn ved å iverksette klimatiltak i sine områder.

Klimaveikartet er det første av sitt slag i Norge, og peker på sektorvise tiltak for å redusere utslipp i kommuner og fylkeskommuner. Tanken videre er at fylkeskommunen i sine samarbeidsavtaler med kommunene (fra 2020) skal forankre et forpliktende arbeid med kommunene om klimagassreduksjon. Det vil da være naturlig å ta utgangspunkt i Klimaveikart Agder.

Resultater

  • Klimaveikart Agder er ferdig utarbeidet og lansert. De anbefalte tiltakene knytter seg til sektorer hvor utslippene er størst: transport, bygg, mat og landbruk og industri.
  • Som del av klimaveikartet har det blitt utarbeidet rapporter, som viser faktiske klimagassutslipp i den enkelte kommune.
  • Fylkesrådmann og fylkesordfører har presentert klimaveikartet for alle kommunestyrene i Agder, og til sammen har 1300 politikere i kommunestyrer og fylkesting fått tilsendt Klimaveikartet.
  • Klimaveikartet har skapt økt bevissthet om klimagassutslipp i egen (kommunal) virksomhet og hvilke tiltak som kan gjøres i en kommune for å redusere klimagassutslippene.
  • Arbeidet med klimaveikartet har bidratt til å styrke klimanettverket i regionen.

Erfaringer

  • Det tar lengre tid enn forutsatt å lage en prosjektplan som er gjennomarbeidet, forankret og realistisk. Spesielt tar dette tid når det er mange aktører som er involvert.
  • Forankring tar tid, og det tar lengre tid jo flere aktører som er med. Forankring er også et kontinuerlig arbeid.
  • Klimaveikart Agder er ferdig utarbeidet, men den viktigste jobben begynner nå: Å sette i verk tiltak/handlinger som bidrar til klimagassreduksjon.
Relevante lenker