Klimasats-prosjekt

Bærum Ressursbank hovedprosjekt

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 3 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bærum Ressursbank er et samarbeidsprosjekt i regi av Bærum kommune knyttet til masser. I prosjektet samarbeider entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører, forskningsmiljøer og myndigheter for å håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser fra regionen.

I 2022 fikk kommunen Klimsats-støtte til å utvide prosjektet til et mye større geografisk område.

Ulik kvalitet på masser er utfordrende

Det er viktig å ta hensyn til kvalitetsforskjeller på masser for å utnytte de best mulig. Masser av ulik kvalitet må håndteres separat, spesielt overskuddstein. For å få mest mulig informasjon om steinkvalitet må det ofte gjennomføres relativt omfattende geologiske undersøkelser allerede i prosjekteringsfasen i utbyggingsprosjektene.

Mange gode erfaringer for videre arbeid

Transportavstand er noe som gir stort utslag på massenes klimaavtrykk. Det er derfor viktig å vurdere plasseringen av mottaksanlegg i forhold til hvor massene tas ut og hvor de skal brukes.

Bærum Ressursbank trekker også frem at det er viktig å:

  • involvere alle aktører og myndigheter som har noe med massehåndtering å gjøre tidlig i prosjektet
  • stille konkrete krav til god massehåndtering fra både byggherrer, kommuner og regionale myndigheter
  • skape gode arenaer for samarbeid
  • skaffe oversikt over massemengder, kvaliteter og lokalisering av disse i både tid og rom
  • sørge for å regulere nok arealer til gjenvinning, lagring og utfylling så tidlig som mulig i prosjekter
  • øke bruken av fravvikssøknader fra standarder og håndbøker når det er hensiktsmessig
Relevante lenker