Klimasats-prosjekt

Den dyktige bonden

Fylke: Innlandet
Søker: LANDBRUKSKONTORET FOR HADELAND
Tilskudd: 1 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2022
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Østre Toten. Landbruket en sentral næring i disse kommunene, som gir både lokal matproduksjon, arbeidsplasser og vedlikeholder et vakkert kulturlandskap. Samtidig er næringen også en vesentlig utslippskilde i regionen.

Nå jobber kommunene sammen med bøndene for å få til økt matproduksjon med lavere klimagassutslipp, økt karbonbinding og redusert avrenning til vassdrag.

Kommunens lederrolle og gjennomføring

I prosjektet har kommunene inntatt rollen som samfunnsutvikler og pådriver overfor landbruksnæringen. Det har blitt lagt stor vekt på kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og veiledning.

For å sikre fremdrift engasjerte kommunene en prosjektleder som har fulgt opp tiltak og veiledet gårdbrukere. På grunn av Covid-19 ble prosjektet forsinket, og mange av de planlagte arrangementene ble gjennomført helt eller delvis digitalt. Deltagelsen var god, og tilbakemeldingene har vært positive.

Klimatiltak er økonomisk smart

Kommunene har hatt tre hovedpunkter som en rød tråd gjennom hele prosjektet:

  1. hvordan gårdbrukere kan redusere klimagassutslipp
  2. hvordan driften kan bli mer klimatilpasset
  3. hvordan klimatiltak kan ha en positiv effekt på økonomien

Kommunene skriver at de har spilt på lag med gårdbrukerne. Blant annet ved å vise hvordan utslipp er ressurser på avveie, at klimavennlig drift gir best utnyttelse av gårdens ressurser og at klimavennlige løsninger ofte er økonomisk smarte.

Gjennom prosjektet har kommunene ønsket å forberede næringen på at det mest sannsynlig kommer strengere klima- og miljøkrav, både fra myndigheter og fra forbrukere. Klimaendringene vil også endre dyrkningsforholdene, og gjøre det vanskeligere for gårdbrukere som ikke iverksetter tiltak.

Pilotgårder og måling av effekt

Et viktig element i prosjektet har vært å rekruttere pilotgårder som gjennomfører flest mulig tiltak på egen gård. For å måle effekten av tiltakene, bruker kommunene en energi- og klimakalkulator som er utviklet av Energigården på Brandu i Gran kommune.

Kalkulatoren kan brukes til å beregne energibruk og klimagassutslipp på gårdsnivå.

Disse pilotene vil kunne bli praktiske eksempler på hva som er praktisk og økonomisk gjennomførbart av klimatiltak på norske gårdsbruk per i dag og tallfeste faktisk klimareduksjon ved hjelp av klimakalkulatoren.

Klimapodcast 15: Den dyktige bonden

Hør prosjektleder Marte Helene Tøfte og dyktig bonde Jon Tøfte fortelle om hvordan bonden kan minimere utslipp.

Relevante lenker