Klimasats-prosjekt

Den dyktige bonden

Prosjektnavn: Den dyktige bonden
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LANDBRUKSKONTORET FOR HADELAND
Tilskudd: 1 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Type tiltak: Landbruk og skog

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner, Jevnaker og Østre Toten. Landbruket en sentral næring i disse kommunene, som gir både lokal matproduksjon, arbeidsplasser og vedlikeholder et vakkert kulturlandskap. Samtidig er næringen også en vesentlig utslippskilde i regionen.

Nå jobber kommunene sammen med bøndene for å få til økt matproduksjon med lavere klimagassutslipp, økt karbonbinding og redusert avrenning til vassdrag. Tiltakene er samlet i prosjektet «Den dyktige bonden».

Kommunens lederrolle og gjennomføring

I prosjektet «Den dyktige bonden» har kommunene inntatt rollen som samfunnsutvikler og pådriver overfor næringen. Det legges stor vekt på kompetanseheving, praktisk tilrettelegging og veiledning

Finansieringen er sikret gjennom midler fra Klimasats, kommunal egenandel fra de fire involverte kommunene og egeninnsats fra kommunalt ansatte. Budsjettrammen er totalt på 6,5 millioner hvorav Klimasatsmidlene utgjør rundt 2,8 millioner.

For å sikre fremdrift har kommunene engasjert en prosjektleder som følger opp tiltak, veileder gårdbrukere, og bidra til at det etableres pilotgårder og demonstrasjonsanlegg.

Pilotgårder og måling av effekt

Et viktig element i prosjektet har vært å rekruttere pilotgårder som gjennomfører flest mulig tiltak på egen gård. For å måle effekten av tiltakene, bruker kommunene en energi- og klimakalkulator som er utviklet av Energigården på Brandu i Gran kommune.

Kalkulatoren kan brukes til å beregne energibruk og klimagassutslipp på gårdsnivå.

Disse pilotene vil kunne bli praktiske eksempler på hva som er praktisk og økonomisk gjennomførbart av klimatiltak på norske gårdsbruk per i dag og tallfeste faktisk klimareduksjon ved hjelp av klimakalkulatoren.

Klimapodcast 15: Den dyktige bonden

Hør prosjektleder Marte Helene Tøfte og dyktig bonde Jon Tøfte fortelle om hvordan bonden kan minimere utslipp.

Relevante lenker