Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygg – plast i byggsektoren

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 085 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

FutureBuilt har undersøkt muligheter for å redusere og erstatte fossil plast i bygge- og anleggsprosjekter. Som en følge av prosjektet har det blitt utarbeidet mulighetsstudier for plastreduksjon i bygge- og anleggsprosjekter. Det har også blitt kjøpt inn og lagt ned fossilfrie avløpsrør i tre vann- og avløpsprosjekter i Asker kommune. I forbindelse med dette har Asker kommune laget et erfaringsnotat om fossilfrie overvanns- og avløpsrør.

FutureBuilt har utarbeidet kriterier for plastbruk i bygg. Disse finnes på FutureBuilt sine nettsider. Miljødirektoratet har ikke tatt stilling til det faglige innholdet i disse kriteriene. På generelt grunnlag er det viktig at bruk av plast og andre materialer skjer med lavest mulig konsekvenser for klima og miljø. Bruk av plastprodukter basert på materialgjenvunnet råvare, og tilrettelegging for ombruk og materialgjenvinning av plastavfall er viktig for å redusere påvirkningen på klima og miljø.

Relevante lenker