Klimasats-prosjekt

Grøn mobilitet på Sjøholt

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ørskog kommune har gjennomført en rekke tiltak for å øke andelen gående og syklende i Sjøholt sentrum. Kommunen fikk i 2018 også Klimasats-støtte til klimavennlig arealplanlegging i Sjøholt (se lenke under).

Resultater

Før arbeidet startet opp ble det gjort en flomkartlegging av området, da blant annet undergangen under hovedvegen ofte oversvømmes.

Kommunen har gjennomført mange tiltak, blant annet:

  • merket og utbedret gang- og sykkelveier,
  • satt opp nye gatelys,
  • laget fysiske hindringer mellom gang- og bilvei, og
  • satt opp sykkelstativ ved bussholdeplassen og ved barneskolen.

Fremover skal også flere tiltak gjennomføres for å øke andelen syklende og gående. Kommunen har planer om sette opp flere sykkelstativ, finne en trygg måte å krysse E39 på, og vil klimatilpasse sentrum ved å åpne bekker og anlegge flere grøntområder og gangveier.

Erfaringer

Kommunen trekker frem dialog og medvirkning som to viktige suksesskriterier. Innbyggere, næringsliv og unge var med fra starten, noe som har gitt eierskap og engasjement.

Undersøkelser kommunen har gjort viser at innbyggerne har blitt sett og hørt i planprosessen, og at tiltakene gjør at de føler seg tryggere i trafikken og på skoleveien.

Å kontinuerlig gjennomføre mindre, men konkrete tiltak underveis i prosjektet, som å sette opp sykkelstativ og gatelys, trekkes frem som svært positivt for å motivere flere til å sykle og gå.

En av hovedutfordringene kommunen har videre, er at E39 går gjennom sentrum og er vanskelig å krysse på en trygg måte.

Relevante lenker