Klimasats-prosjekt

Grønne forbindelser mellom sentrum og stasjonen

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Jun 2020
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har mottatt midler til planlegging av gode forbindelser for sykkel og gange i kommunen. Lørenskog fremstår i dag som fragmentert på grunn av veisystemer og jernbane, og kommunen ønsker å redusere disse barrierene gjennom overganger og bevisst bruk av grønnstruktur.

Lørenskog kommune engasjerte NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), som i samarbeid med landskapsarkitekter i Norconsult utarbeidet en rapport om «Et grønnere Lørenskog sentrum med skisser av mulige løsninger for å løse utfordringer ved R159.» (se lenke under). Rapporten ser på grønne forbindelser, utvikling av byrom og parkløsninger som med konseptuelt innhold som understøtter lokalt biologisk mangfold, gir gode møterom og menneskelig trivsel.

Utredningen fokuserer på manglende forbindelser i Lørenskog sentrum, og skisserer konkrete løsninger. Utredningen vil kunne bidra til å lykkes med målsetninger i kommuneplan knyttet til støy, støv og forurensning og nullvekstmålet.

Prosjektet identifiserer ulike mål som; redusert støy, økt prioritet for gående og syklende, bedre lokalklima (vind/temperatur/fordrøyningseffekt), økt biodiversitet og artsmangfold, bedre grønne tverrforbindelser, økt prioritet for kollektivtrafikk, skape gode oppholdsrom som understøtter mulighet for aktivitetsinnhold, behov for etappevis utbygging og økonomisk realiserbarhet ‐ blant annet gjennom å involvere flere som kan bidra til å bære kostnadene.

Relevante lenker