Klimasats-prosjekt

Grønne korridorer som alternativer til bil

Fylke: Østfold
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Halden kommune har som mål å redusere biltrafikken, og har derfor kartlagt snarveier og grønne korridorer slik at de kan utbedres og bli mer attraktive for gående og syklende. Kommunen har også kartlagt hindringer for ferdsel, og sett på planstatuser og eiendomsfold for de aktuelle grønne korridorene.

Små og synlige tiltak er viktig

Det ble for omfattende å gjennomføre tiltak for alle de aktuelle grønnkorridorene, og kommunen prioriterte derfor Shultzedalen og Tista-siden av elva.

For å skape begeistring blant innbyggerne og øke gjennomføringsevne er det viktig å gjøre mindre, men konkrete og synlige tiltak underveis.

Flere går og sykler

Etter at stiene og de grønne korridorene ble rustet opp, har kommunen sett en betydeling økning i bruken. Tilrettelegging har ført til at stiene nå brukes mer av eldre og barnefamilier, og at også de uten lokalkunnskap finner frem.

På den nyetablerte Tiastien hvor det ikke var mulig å komme seg frem tidligere, er det registrert 60 000 brukere i året.

Vanskelig å estimere klimaeffekt

Det er vanskelig å måle klimaeffekten av tiltaket, og endring av reisevaner tar tid. I dag brukes stiene hovedsaklig til fritidsbruk, til og fra sentrum. Dersom flere bruker nærområdene i stedet for å kjøre til andre turområder, kan det redusere biltrafikken.

På sikt håper kommunen at tiltaket vil bidra til at det blir mer attraktivt å bo nærmere Halden sentrum. Det vil være en positiv trend mot fortetting og endrede transportmønstre i Halden.

Relevante lenker