Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvennlig massehåndtering K5

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALAVDELINGA, KLIMA- OG NATURRESSURSSEKSJONEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Okt 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hordaland fylkeskommune skal bygge en ny felles vei- og jernbanetunnel, og må da håndtere rundt ti millioner kubikkmeter overskuddsmasser av stein, eller nærmere en million lastebillass.

Denne massehåndteringen ønsker fylkeskommunen å gjøre mest mulig miljø- og klimavennlig, og har fått utredet kostnader og klimagassutslipp for ulike løsninger.

Resultater

Rent praktisk, men også både fra et kostnads- og klimaperspektiv vil det være svært krevende, om ikke umulig, å kunne gjenbruke overskuddsmassene fra dette prosjektet.

De største klimagassutslippene kommer fra energibruk ved løfting, transport og prosessering av massene. Generelt vil kun lokal gjenbruk av overskuddsmasser redusere klimagassutslipp, men ny teknologi og fornybare energibærere kan gjøre gjenbruk klimavennlig, også over større avstander. Der det er mulig, vil det være mer klimavennlig å frakte overskuddsmasser på båt eller lekter sammenliknet med lastebiler.