Klimasats-prosjekt

Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 927 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Aug 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune har sørget for å innarbeide klimahensyn i den nye arealplanen ved å ansette en dedikert medarbeider i to år. Etter kommunesammenslåingen ble arbeidet med kommuneplanen forsinket. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i september 2022, og arealdelen ventes vedtatt i løpet av våren 2023. Prosjektet har bidratt til generell kompetanseheving i plangruppen og til utarbeidelse av egne temakart for karbonrike arealer.

Andre aktiviteter som er gjennomført i prosjektet:

  • Kompetanseheving og workshop om bærekraftsmålene for interne, næringslivet og samarbeidspartnere
  • Veiledning, koordinering og kompetanseheving av ansatte i kommunen.
  • Opprettelse av Geoteam, som veileder internt, koordinerer og svarer ut henvendelser og bekymringsmeldinger knyttet til klima og miljø
  • Utarbeidelse av masseveileder
  • Synliggjøring av bærekraftsmålene og klimapåvirkning i saksfremlegg
  • Synliggjøring av bærekraftsmålene og klimahensyn i konsekvensutredning og ROS‐analyser for kystsoneplan
  • Implementering av nye metoder for GIS-analyser for overvann, klima og bruk av digital tvilling

Økt fokus på karbonrike arealer og klima i planarbeidet

Prosjektet har ført til økt fokus på klima i reguleringsplaner, spesielt ved arealbruksendringer. Det har også bidratt til bestillingen av en mobilitetsplan for kommunen. Det har blitt et økt fokus på karbonrike arealer og deres betydning for det totale klimabudsjettet i kommunen. Kommunen har tatt i bruk arealregnskapet i arealplanen for å synliggjøre dette, samt malen for effektberegning av arealbruksendringer fra Miljødirektoratet. Generelt har prosjektet bidratt til å sette fokus på klima i alt arbeidet på enheten, og klima‐ og miljørådgiver blir rådspurt i alt flere saker.

Relevante lenker