Klimasats-prosjekt

Reis Smart – kollektivsatsing i Midt-Gudbrandsdal

Fylke: Innlandet
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Sep 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Prosjektet Reis Smart handler om et bedre og mer miljøvennlig kollektivtransportsystem for Midt-Gudbrandsdalen. Fjell, daler og tettsteder skal knyttes nærmere sammen, privat bilbruk skal reduseres og tilbudet skal være gratis for brukerne.

Gjennom prosjektet har aktuelle kollektivtransport-ruter i Midt-Gudbrandsdalen blitt utredet, basert på innspill fra lokalt næringsliv og andre aktører. Kostnader for kollektivtilbudet er estimert, og muligheter for inndekning basert på en ny finansieringsmodell er vurdert. Finansieringsmodellen bygger på et spleiselag, der kostnadene langt på vei dekkes gjennom et marginalt prosentvis påslag på andre transaksjoner i regionen.

Å finansiere kollektivtransport gjennom andre transaksjoner i området er en ny og uprøvd løsning i Norge. Prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre fritidsdestinasjoner der bil per i dag er det viktigste transportmidlet og der det er krevende å få til et effektivt kollektivsystem.

Resultater

  • Resultatene fra forprosjektet viser at det er mulig å realisere et kollektivtransporttilbud i regionen som er gratis for passasjerene.
  • Basert på erfaringer fra en konkret kollektivsatsing i Østerrike og Tyskland har det blitt brukt et påslag på 1 prosent på transaksjoner. Beregninger for Midt-Gudbrandsdalen viser at dette dekker det meste av de direkte kostnadene til satsingen.
  • De samfunnsøkonomiske ringvirkningene av Reis Smart er vurdert å være gunstige, slik at prosjekteier vil gå videre med neste fase i 2020.  Det innebærer å invitere stat, fylke og kommuner til dialog om starthjelp til slik at potensialet i Reis Smart kan realiseres i løpet av 2020.

Erfaringer

  • Innbyggere, fritidsboligeiere og turister er ikke vant til å ha gode alternativer til bil i Midt-Gudbrandsdalen. Det samme gjelder lokalt næringsliv.
  • Jo raskere man får på plass et helhetlig kollektivsystem, desto raskere vil de reisende kunne få egne erfaringer knyttet til bedre fremkommelighet i regionen.
Relevante lenker