Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt har utviklet kriterier for sirkulære bygg, gjennomført tre fullskala pilotprosjekter og en serie arrangementer som inkluderer workshops, seminarer, webinarer, byggeplassbefaringer, studieturer og åpningsarrangementer.

Fra bruk-og-kast til ombruk

Sirkulære bygg handler om å tenke langsiktig og planlegge for framtidig ombygging og demontering av bygg.

Kommunene investerer årlig milliarder av kroner i bygging og rehabilitering av blant annet skoler, barnehager, omsorgsboliger og kulturbygg. Tradisjonelt har byggeprosjekter vært basert på en bruk-og-kast-tankegang – det vil si at man river og deponerer det gamle bygget og bygger nytt eller rehabiliterer med nye materialer.

I lys av ny kunnskap og bevissthet rundt behovet for å redusere klimagassutslipp, er det flere kommuner og andre som har begynt å revurdere denne måten å organisere et byggeprosjekt på.

FutureBuilt har fått midler fra Klimasats til å gjennomføre tre sirkulære pilotbygg: Kristian August gate 13 (Entra ASA), Kristian August gate 23 (Höegh Eiendom AS) og Skur 38 (Oslo havn).

Ombruk og transformasjon av hele bygg er ikke noe nytt, men det har så langt vært unntaket heller enn regelen i byggebransjen. Gjenbruk av byggematerialene har stort sett vært begrenset til gjenvinning, med blant annet nedknusing og bruk i veifyllinger og til energigjenvinning.

En mulighet for å få ned utslippene er å tenke sirkulær design og bygg som materialdepot, og dermed lukke materialkretsløpet. I stedet for å rive bygg og deponere brukbart materiale, settes det i stadig større grad fokus på å gjenbruke så mye som mulig. Noen pilotprosjekter er i gang med støtte fra Klimasats. Det er behov for å finne gode løsninger som både kan redusere kommunens utslipp og spare kostnader.

Utfordringer ved ombruk

Kommuner møter noen utfordringer med ombruk av bygningsmaterialer, i første rekke tekniske og juridiske utfordringer og mangel på et utviklet marked. Det er verdt å minne om at det ikke er et mål i seg selv å gjenbruke så mye som mulig. For eksempel bør materialer fulle av miljøgifter tas ut av kretsløpet. Det kan også være utfordringer knyttet til bruk av gamle materialer når de skal oppfylle moderne tekniske krav til f.eks. brann og isolasjon, og når de tekniske egenskapene skal dokumenteres, og ikke minst når byggevarene skal godkjennes for videre salg og bruk.

Kriterier for sirkulære bygg

FutureBuilt har utviklet kriterier for sirkulære bygg som er testet ut i pilotprosjektene, og de legges nå til grunn for en hel serie byggeprosjekter både innenfor og utenfor FutureBuilt.

Underveis i prosjektet tok vi en prat med faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes. 

Stein Stoknes mener erfaringer fra prosjektet kan bli en nøkkel for kommuner som vil redusere utslipp de neste årene:

– Nye bygg blir stadig mer energieffektive, og da står materialbruk igjen som den største bidragsyteren til klimagassutslipp i byggets levetid. En spennende mulighet for å få ned disse utslippene er å tenke sirkulært design. Det er dette vi nå prøver ut og dokumenterer i tre ulike byggeprosjekter, sier Stein Stoknes.

Stoknes påpeker at transport og bygg er to store utslippskilder i kommunesektoren, og at det er nødvendig å ta tak i begge disse for å kutte klimagassutslippene i Norge og globalt.

– Vi har nå satt dette på dagsorden og definert hva vi mener med sirkulære bygg ved å utarbeide FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg. Vi tester nå dette ut i tre pilotprosjekter og håper dette på sikt kan bli en form for bransjestandard, sier Stoknes.

Erfaringer fra Entras ombruksbygg på Tullinløkka i Oslo

Byggherre Entra har realisert prosjektet i Kristian Augusts gate 13 på Tullinløkka i Oslo.

– Der jobber de både med hvordan de på best mulig måte kan transformere et allerede eksisterende bygg, og det bygges også et nytt bygg i bakgården. I nybygget har de blant annet brukt stål og betong som ble demontert og gjenbrukt fra andre bygg. Blant annet ble det hentet ut betongelementer fra det gamle regjeringskvartalet, forteller Stoknes.

Åpner muligheter for nye forretningsmodeller

Den sirkulære tankegangen baner vei for helt nye forretningsmodeller for bransjen. FutureBuilt jobber også med produkt- og konseptutvikling i dialog med flere utbyggere og næringsaktører.

– Vi har behov for å tenke digitalt og bygge opp nye markedsplasser for materialer. Vi ser for eksempel at det ligger store muligheter med et marked hvor man leier materialer i stedet for å eie som man gjør i dag, sier han.

Kunnskap og erfaring må deles

Det sirkulære pilotprosjektet er gjennomført slik at alle involverte aktører og øvrige interesserte i kommunene gar fulgt med på prosessen. Parallelt med utviklingsprosessen, prosjektering og oppføring av pilotbygg, arrangerer FutureBuilt seminarer og frokostmøter hvor prosess og resultater, konsepter, produkter og bygg vises frem.

– Det er ikke noe poeng å tilegne seg kunnskap for så å beholde det som egne forretningshemmeligheter dersom man ønsker å gjøre noe bra for miljøet. Vi ønsker å inspirere flest mulig til å begynne å tenke sirkulært. Hensikten er å motivere til ombruk og sirkulære prinsipper ved både rehabilitering, rivning og nybygg, avslutter Stoknes.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med. 

Relevante lenker