Klimasats-prosjekt

Strategi for klimavennlig mobilitet

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Nov 2020
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har laget en overordnet strategi for klimavennlig mobilitet. Strategien beskriver blant annet hvordan kommunen skal jobbe med mobilitet for å nå sine klimamål.

Flere miljøvennlige reiser frem mot 2030

Strategien går frem til 2030, og beskriver hvordan kommunen bør jobbe med mobilitet for å få flere til å reise miljøvennlig. Arbeidet er tett koblet mot både en ny kommunedelplan for sentrum og en stedsanalyse for Hamar, særlig i kunnskapsinnhentingen og beskrivelsen av dagens situasjon.

Flere tiltak som kommunen har sett på har blitt forankret gjennom prosjektet, og er tatt inn i strategien:

  • bildelingsordninger
  • restriksjoner for bil i sentrum
  • utbedre sykkelinfrastruktur
  • insentivordninger for bærekraftige reiser

Nye mål for transport i Hamar

Kommunen har satt nye, og konkrete resultatmål (indikatorer) frem mot 2030, eksempelvis:

  • Andelen reiser med bil skal halveres
  • Andel reiser med sykkel skal økes til 18 % (i dag er denne andelen på 10 %)

Medvirkning er viktig i første fase

I prosessen med å lage strategien har ulike former for medvirkning vært viktig. Kommunen har jobbet med medvirkning internt, og mot private og offentlige eksterne aktører.

Relevante lenker