Klimasats-prosjekt

Strategi for mobilitet og byrom i Sauda

Fylke: Rogaland
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Des 2021
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Mer sykkel og gange i distriktskommune

De fleste reisene i Sauda kommune – to av tre turer – er kortere enn tre kilometer, og 76 prosent av alle reiser skjer med bil. Kommunen vil legge til rette for mer sykkel og gange ved å gjøre omgivelsene attraktive og stimulerende.

Det er et vedtatt mål at Sauda skal bli en sykkelby. Mot 2030 skal arealer i sentrum, blant annet flere parkeringsplasser, omreguleres til sosiale møteplasser, boliger og næringsbygg.

I løpet av prosjektet har kommunen gjennomført eller vedtatt følgende:

  • kommuneplanens samfunns‐ og arealdel med arealstrategi er vedtatt
  • sykkelstrategi med handlingsplan er vedtatt
  • underlagsdokument for parkeringsstrategi er ferdig (se rapport fra TØI under)
  • en mulighetsstudie for Gamle torget er gjennomført (se vedlegg under)

Feil rekkefølge

Resultatene fra prosjektet skulle innarbeides i kommuneplan og sentrumsplan for Sauda, som kommunen reviderte da søknaden ble sendt inn. Kommuneplanen ble vedtatt før sykkel-, byroms- og parkeringsstrategien ble ferdigstilt.

Det var svært krevende for kommunen å ha flere parallelle planprosesser og begrenset tilgang til resursser og kompetanse.

Folk er negative til å redusere ubrukt parkeringsareal

Parkeringsanalysen fra TØI viser at det er stor motstand mot å fjerne parkeringsplasser i Sauda, selv om kun halvparten av p-arealet er i bruk på det meste. Resten av tiden brukes mellom 10 og 30 prosent. Likevel ønsker mange å beholde parkeringsplassene.

Som mange mindre tettsteder i Norge, er sentrum i Sauda bilbasert. Parkeringsplassene i bykjernen opptar mye areal, som kunne vært brukt til andre formål som kommer innbyggerne til gode. I lokalmiljøet oppfattes det å redusere parkeringsplasser som negativt, fordi frykten for å miste tilgjengelighet og parkeringsplasser veier tyngre enn andre aktiviteter og formål.

Anbefalingene fra TØI er derfor å redusere parkeringen trinnvis. Den gradvise endringen vil gi lokalbefolkningen nye vaner, uten store omveltninger.