Klimasats-prosjekt

Utfasing av torvbruk i Stavanger

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2018 - Mar 2021
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Torv brukes som ingrediens i dyrkingsmedier til gartnerinæringen, innen hobbyhagebruk, til grønne tak, i rabatter i uteområder og i anleggsjord. Torv gir imidlertid betydelige klimagassutslipp både ved uttak og i bruksfasen. Stavanger kommune ønsket derfor å fase ut bruk av torv i sin egen virksomhet og samtidig utvikle og anvende mer klimavennlige erstatningsprodukter.

Det interkommunale selskapet IVAR IKS ble gitt i oppdrag å utvikle torvfrie dyrkingsmedier og anleggsjord basert på selskapets eksisterende produksjon av kompost og biorest fra biogassanlegg. Gjennom et prøveprosjekt tok kommunen i bruk torverstatningen i bed og ampler (hengepotter) i Stavanger sentrum. Erfaringene med torverstatningsproduktet var gode:

  • Plantene stortrivdes
  • Jorden som ble tilsatt torverstatning var lett å arbeide i og med
  • Innhold av humus var godt

Erfaringene fra prosjektet tilsier at samarbeid mellom kommunale, interkommunale og private aktører om lokale bio‐ og mineralressurser muliggjør blanding/pakking av torverstatningsprodukter. Stavanger kommune mener på denne bakgrunn at utfasing av torv er realistisk.

Relevante lenker