Klimasats-prosjekt

Wilds minne barneskole

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Jan 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kristiansand kommune har utredet og planlagt klimavennlige løsninger ved bygging av en ny barneskole. Dagens skole må rives og bystyret har vedtatt at det skal bygges en ny fremtidsrettet og miljøvennlig skole.

Sparer utslipp og kostnader med arealeffektivt bygg

Kommunen arrangerte en workshop om bærekraft i oppstartsfasen av prosjektet. Arkitekter og skoleplanleggere har jobbet med å oppnå et arealeffektivt bygg. Fra skisseprosjekt til forprosjekt er skolens areal redusert med om lag 150 kvadratmeter. Ved å bygge færre kvadratmeter sparer kommunen både penger og klimagassutslipp:

  • byggekostnadene reduseres med om lag 6,3 millioner kroner
  • klimagassutslipp fra materialer og energi reduseres med om lag 105,9 tonn CO2-ekvivalenter

Mange mulige klima- og miljøtiltak

Kommunen har utredet en rekke mulige tiltak i byggeprosjektet, både for selve byggingen og for drift og bruk av skolen. Klimagassberegninger viser at utslippene kan reduseres med 47 prosent sammenliknet med et referansebygg.

  • Bruk av tre: Det er både fordeler og ulemper med krysslimt tre. Utredningen har ført til at yttervegger og en del innervegger vil bygges i mer tradisjonelle stendervegger med lavere klimagassutslipp.
  • Ombruk av materialer: Bygningene som skal rives har blitt gjennomgått for å hva som kan gjenbrukes. Dette har resultert i at eksisterende gangbro i glass og stål skal ombrukes. Møbler og utendørs lekeapparater vil også bli gjenbrukt. Gjenbruk av møbler vil kunne spare 16 tonn CO2.
  • Passivhusstandard: Kommunen har som mål at skolen skal tilfredsstille passivhusstandarden (NS 3701).
  • Fossilfri byggeplass: Kommunen har som mål å oppnå fossilfri byggeplass. Maskiner og utstyr skal primært bruke strøm, eventuelt biodiesel dersom elektrisk drift ikke er mulig. Kommunen er også i dialog med leverandør om å få levert fjernvarme tidlig til byggeplassen til byggvarme og byggtørk. 

For å ha en klimavennlig drift av skolen, har kommunen sett på tiltak som solceller og bruk av takvann. For å begrense arealbruken, har kommunen utredet løsninger for sambruk av skole- og idrettsbygg, både ute og inne, også utenfor skoletid. 

Relevante lenker