Klimasats-prosjekt

Arealplanlegging: massehåndtering og miljøoppfølging

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE, PROSJEKTET NY BY - NY FLYPLASS
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nedleggelsen av Bodø Hovedflystasjon og flytting av dagens sivile lufthavn/rullebane frigjør 2 900 dekar bynære arealer for ny, innovativ og bærekraftig byutvikling. Kommunen ønsket å intensiverearbeidet med lokal miljøoppfølging, samt å igangsette arbeid med massehåndteringsplan og miljøoppfølgingsplan. Det er utarbeidet et utkast til overordnet miljøprogram for utvikling av ny bydel i Bodø. I dokumentet har man innenfor de fire tema energi, sirkularitet, naturmangfold og klimatilpasning og massehåndtering utformet mål og forslag til tiltak. Overordnet miljøprogram er knyttet til planbestemmelser til kommunedelplan for ny bydel og er førende for utforming. Innenfor massehåndtering er det foretatt  kunnskapsinnhenting for ulike massehåndteringsløsninger; gjenbruk, vasking, sortering og mellomlagring. 

Prosjektet har ført tilat det er etablert tydelig mål og forslag til tiltak som en del av et planforslag som tydeliggjør krav om nullutslipps byområder, utslippsfrie anleggsplasser og fleksible energisystem. I tillegg er det etablert mål om gjenbruk av bygg, bygningsmaterialer og masser i området. Videre er det etablert føringer for blågrønne strukturer for klimatilpasning og naturmangfold innenfor byutvikling.