Klimasats-prosjekt

Enklere hverdag med brukervennlige mobilitetspunkter

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE, VED SMARTBYKONTORET
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har etablert fem mobilitetspunkter i tre sentrumsnære områder. Mobilitetspunktene samler ulike transportformer i nærheten av viktige knutepunker og tilbud.

Brukervennlige mobilitetspunkter

Mobilitetspunktene har sykkelparkering, ladestasjon for bysykkel, lading for elbildeling og tilrettelegger for elsparkesykler. Dermed kan folk som ferdes i området enkelt bytte mellom ulike transportformer.

Plasseringen av de forskjellige mobilitetspunktene ble bestemt ut fra flere kriterier, blant annet nærhet til

  • arbeidsplasser
  • boliger
  • kjøpesenter
  • barnehage og skole
  • kollektivtrafikk
  • miljøstasjon

Evalueringsmatrisen kommunen brukte for å vurdere mulige plasseringer, kan lastes ned under.

Ny mobilitetsstrategi

I forslaget til en ny transport‐ og mobilitetsstrategi, anbefaler kommunen at det etableres mobilitetspunkter ved alle kommunedelssentrene. Delt mobilitet vektlegges sterkt i den nye strategien, og kommunen foreslår også at det etableres mindre mobilitetspunkter kalt nabolagspunkt.

Prosjektet har bidratt til at kommunen nå anbefaler å gå fra retningslinje til bestemmelse om mobilitetspunkter i kommuneplanen. 

Viktig å involvere bredt

Kommunen trekker frem at det var viktg med en tverrfaglig arbeidsgruppe i prosjektet. Gruppen besto blant annet av ansatte i avdelingene Klima og miljø (prosjektleder), Vei og trafikk, Sykkel, Smartby, By‐ og samfunnsplanlegging, Stavanger parkering KF og representanter fra mobilitetsleverandøren Kolumbus.

For å finne de beste lokasjonene med tanke på både mobilitet og kostnader, skriver kommunen at det er viktig å ha med strømleverandør i planleggingen. Det er også viktig å involvere alle parter som befinner seg i nabolaget til et mobilitetspunkt for å unngå misforståelser og forsinkelser.

Verdifull erfaring

Kommunen har videreutviklet konseptet og systematisert arbeidet med mobilitetspunkt. Erfaringen er verdifull, for Stavanger og andre kommuner, og kan brukes i videre planarbeid.

Stavanger kommune bidrar også aktivt inn i en regional gruppe om mobilitetspunkter i regi av Kolumbus. Gruppen jobber blant annet sammen med andre norske kollektivselskap om en felles ordning for utforming av mobilitetspunkter.