Klimasats-prosjekt

Evaluering og videreutvikling av miljøkrav

Fylke: Vestland
Søker: BYBANEN UTBYGGING - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 607 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Grønnere bybane

En grønnere bybane innebærer at Bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø.

Hordaland fylkeskommune har gjennomført flere klimatiltak, og sett på effekten av allerede gjennomførte klimatiltak ved bygging av Bybanen i Bergen. Klimatiltakene inkluderer blant annet massetransport, fossilfrie anleggsmaskiner og materialvalg.

Verdens første elektriske borerigg

I prosjektet er mer enn 15 % av klimagassutslippene knyttet til anleggsmaskiner og transport av masser. Ved å stille krav til fossilfri byggeplass kan fylkeskommunen redusere utslippene betydelig. Et av anleggene i prosjektet har brukt verdens første elektriske borerigg/spuntrigg (se presentasjon under). Fylkeskommunen har også bestilt en elektrisk lastebil for massetransport. 

Bybanen fikk Klimasats-støtte til merkostnadene for den elektriske spuntmaskinen. Les mer om det i lenken nedenfor.

Klimavennlige materialer og fornybar energi

Utbyggingsfasen har de største utslippene av alle livsløpsfasene. Betong, stål og naturstein står til sammen for rundt 60 % av utslippene, og er derfor noen av de viktigste innsatsfaktorene for å redusere klimapåvirkningen av prosjektet. Klimagassberegningene for byggetrinn 4 av Bybanen kan lastes ned under.

Ved å stille klimakrav til materialvalg kan fylkeskommunen forvente en klimagassreduksjon på 30–50 % sammenliknet med bransjereferansen. Siden tilgangen på blant annet lavkarbonbetong og resirkulert stål har blitt veldig god, vil kostnadene være lave. Ved god prosjektplanlegging vil også konsekvensene for fremdriften være liten.

Bybanen har stilt krav til 80 % fornybar energi. Per april 2021 har dette kravet alene har spart ca. 62 000 tonn CO2‐ekvivalenter, og totalt er 97 % av forbrukt energi fornybar. 

Erfaringer som kan være nyttige for andre

  • Ha god dialog med entreprenør: Bybanen har opplevd at entreprenørene er fremoverlente og at de gjerne vil yte ut over kontraktskrav. Egne møter om bærekraft og miljø med entreprenørene har gitt stor verdi. Miljøoppfølgingsplaner har vært en suksess, og vil bli overført til neste byggetrinn.
  • Stille gode krav i anskaffelser: Krav i kontrakter må stå i sammenheng med hva markedet kan levere, samtidig som de skal være framoverlente, innovative og nyskapende.
  • Sette av nok tid og ressurser: I tillegg til god forankring i ledelsen har dedikerte ressurser har vært en suksessfaktor for en grønnere bybane. Det er viktig å sette av tid og ressurser til både strategi, planlegging, oppfølging og opplæring internt og opp mot entreprenør.
  • Vise frem resultater: Det er viktig å kringkaste resultatene, både via hjemmesider og sosiale medier. For eksempel har den elektriske boreriggen fått nasjonal oppmerksomhet.
Relevante lenker