Klimasats-prosjekt

Forberede bruk av 18 meter ledd-elbussser

Fylke: Troms
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 460 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2019 - Jun 2025
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Troms fylkeskommune skal teste to elektriske leddbusser i Tromsø, en by med lang vintersesong og bratte bakker. Bussene kommer i drift i 2024. 

Formålet er å teste ut elektriske leddbusser i utfordrende klimatiske forhold med mye snø, kulde og krevende topografi med mye bakker. Bussene skal være i ordinær drift fram til 31.7.2029. Dersom bussene fungerer godt i de klimatiske forholdene i Tromsø, kan bussene helt eller delvis erstatte fossile busser, og dersom ruteproduksjonen skal økes vil leddbussene kunne erstatte fossile busser.

Det vil være viktig å samle erfaringer fra bruk av bussene i arktisk klima. Fylkeskommune skal derfor levere erfaringsrapport ved årskiftet 2024/25. 

Utfordrende koordinering

Fylkeskommunen har jobbet med dette prosjektet i flere år, og har møtt på flere utfordringer og forsinkelser, blant annet knyttet til lading. Fylkeskommunen har erfart viktigheten av å jobbe systematisk i et forprosjekt for å avklare rammebetingelsene og hva som må gjøres når. Dette prosjektet involverte mange eksterne parter, deriblant planmyndigheten i Tromsø kommune, eiendomseier der fylkeskommunen leier areal til drift av bussdepot og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Alle partene hadde en avgjørende rolle i realiseringen av elektriske leddbusser i Tromsø. Fylkeskommunen erfarte at forståelsen for nødvendige prosesser og avklaringer ikke var god nok. En tverrfaglig sammensatt gruppe internt ville vært formålstjenlig fra oppstarten for å kunne avdekke problemområder tidligere.

Ladeinfrastruktur for mange busser krever detaljregulering

Fylkeskommunen ønsket å etablere lading for inntil 20 busser, med mulighet for å utvide lading til 50 busser, som forberedelse til elektrifisering av flere busser. Søknad om dispensasjons‐ og byggetillatelse til ladeinfrastruktur fikk avslag, og kommunen krevde detaljregulering av området før tiltak kunne iverksettes. Etablering av 20 ladepunkter er derfor skrinlagt. Det ble besluttet at det kun anskaffes to ladepunkter for de to bussene, og fylkeskommunen må jobbe videre for å etablere lading til framtidig elektrifisering av mange busser.