Klimasats-prosjekt

Forprosjekt for utslippsfrie ferjer i Arendal

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Hurtigbåt og ferger
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune har gjennomført et forprosjekt for å utrede utslippsfri fergetransport mellom Arendal, Hisøya og Tromøya, som potensielt skal erstatte dagens fergeløsning som har utslipp på om lag 180 tonn CO2-ekvivalenter per år. 

I forprosjektet har fylkeskommunen vurdert kundegrunnlag, rutetilbud og hvordan man kan oppnå en høyere andel persontransport på utslippsfrie alternativer. Videre har de vurdert behovet for infrastruktur, landinstallasjoner og mulige kontraktsmodeller. Utover i prosjektet ble det avdekket behov for juridiske avklaringer rundt offentlig støtte til utslippsfri båttransporttjeneste, noe som viste seg å være kompliserte spørsmål og en tidkrevende prosess.

Veien videre

Når sluttrapporten ble levert var anbudspapirene langt på vei klare og utfordringene knyttet til regelverk for offentlig støtte godt utredet.

Administrativ og politisk ledelse i Agder fylkeskommune og Arendal kommune skal ta stilling til videre framdrift i prosjektet.