Klimasats-prosjekt

Gevinstanalyse for grønne offentlig innkjøp

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjøvik kommune har utarbeidet gevinstanalyser for offentlige innkjøp. Utredningen skulle vise de økonomiske og klimamessige gevinstene for grønne innkjøp ved de største innkjøpsområdene til kommunen. 

Gjøvik inngikk et samarbeid med Hamar, Stange og Løten kommuner. Målet var å analysere klimafotavtrykket for anskaffelser, og utarbeide gode indikatorer.

Verktøy for å måle klimaeffekt av anskaffelser

Kommunene har tilsammen 37 felles rammeavtaler for anskaffelser. Prosjektet har resultert i et verktøy for å sette klimakrav til konkrete anskaffelser, i de konkrete rammeavtalene.

Sweco har laget verktøyet som er todelt i Excel og Microsoft Power BI. Se lenke til brukermanual nedenfor.

Enklere vurderinger av tilbud

Verktøyet skal gjøre det mer konkret og enklere å evaluere leverandørers tilbud i konkurranser. Det skal også gi bedre datagrunnlag i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Verktøyet har blant annet:

  • indikatorer som skal svares opp av leverandørene
  • indikatorene kan benyttes til å evaluere de forskjellige tilbudene opp mot hverandre, målt i i CO2‐ekvivalenter
  • indikatorene viser i hvilke innkjøpskategorier det er økonomisk og klimamessig størst gevinst å hente (kost/nytte).
Relevante lenker