Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet til fritidsaktivitet i Flesberg

Prosjektnavn: Grønn mobilitet til fritidsaktivitet i Flesberg
Fylke: Viken (N)
Søker: FLESBERG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Reisevaner

I områder med spredt bosetning og dårlig kollektivtilbud er det utfordrende for barn og unge å komme seg til og fra fritidsaktiviteter. Flesberg kommune har derfor igangsatt flere tiltak for å redusere kjøring, blant annet ved å organisere aktivitetstilbud etter skoletid, kartlegge transportbehov i lag og foreninger, og hente erfaring fra andre kommuner.