Klimasats-prosjekt

Infrastruktur hydrogen

Fylke: Finnmark
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Hydrogen
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått støtte til å utrede
nødvendige kaifasiliteter knyttet til nullutslippsfartøy på hydrogen eller strøm. 

Fylkeskommunen sitt hovedformål med forprosjektet har vært å øke intern kompetanse knyttet til fasiliteter på kai som er nødvendig for å kunne møte framtidens fartøy med nullutslipp av klimagasser.

Resultater

Det er blitt gjennomført prosjektgruppemøter, befaring ved ulike kaier, utarbeidet en utredning av Greensight og avholdt en workshop for å dele resultatene av prosjektet.

Se vedlagt konsulentrapport av Greensight for mer utdypende resultater.