Klimasats-prosjekt

Innkjøp av nullutslippsanleggsmaskiner

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 8 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Feb 2023
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har fått støtte til et todelt prosjekt, bestående av et forprosjekt med kartlegging og konkret utskiftningsplan for anleggsmaskiner, og et gjennomføringsprosjekt med investering i maskiner. 

Forprosjekt med kartlegging av maskinparken 

Forprosjektet som ble gjennomført av Endrava i 2021 ga en totaloversikt over Oslo kommunes maskinpark. Kartleggingen viste at kommunen hadde mange flere dieseldrevne maskiner enn først antatt. Med utgangspunkt i maskinlisten fra forprosjektet har UKE jobbet frem en handlingsplan for utskifting av maskin‐ og kjøretøyparken til Oslo kommune innen 2025.

Resultater 

Gjennom prosjektet har kommunen fått skiftet ut en rekke maskiner fra diesel til elektrisitet. Dette bidrar til å kutte direkte utslipp fra kommunens drift og har gitt verdifull erfaring med utslippsfrie maskiner for brukerne. Kommunen har blant annet byttet ut flere parkmaskiner som løvblåser, gresstrimmer og gressklipper. I tillegg er det kjøpt inn flere store elektriske maskiner og kjøretøy. Dette inkluderer en kompakttraktorer, fem gravemaskiner, to lastebiler, en kompaktlaster og syv hjullastere. Det er også anskaffet noe ladeutstyr der det har vært nødvendig. Kommunen har beregnet at utslippsreduksjonen ved å bytte fra dieseldrevne maskiner til utslippsfrie maskiner er 72,5 tonn CO2‐ekvivalenter per år. 

Erfaringer 

Oslo kommune har erfart at det krever mye ressurser å gjennomføre anskaffelsene av maskiner, særlig siden dette er et marked i utvikling og der enkelte av maskinene ikke eksisterer enda. Dette gjør anskaffelsesprosessene ekstra krevende. 

Kommunen skriver også i sluttrapporten at ladeinfrastruktur bør etableres parallelt med utskiftingen, og at det er nødvendig å skaffe informasjon om
tilgjengelig nettkapasitet i områdene hvor maskinene skal benyttes.