Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimagammeldagse reguleringsplaner

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Klima Østfold-kommunene fikk tilsagn om støtte for å kartlegge klimagammeldagse reguleringsplaner i fylket. Formålet var å få endret eller opphevet utdaterte reguleringsplaner som hindrer fortetting, transformasjon og styring etter prinsippet om "rett virksomhet på rett plass". Prosjektet skulle blant annet gå til å kartlegge juridiske virkemidler knyttet til å endre eller oppheve reguleringsplaner, kartlegge områdene i Østfold med størst potensiale for transportgenerering ved realisering av klimagammeldagse reguleringsplaner og undersøke næringslivets innstilling til klimaklok lokalisering uavhengig av reguleringsplaner. 

Dessverre ble prosjektet ikke realisert. Det ble utarbeidet en skisse til oppdragsbeskrivelse slik at andre kommuner kan jobbe videre med dette utgangspunktet om de ønsker. Dette notatet bør leses sammen med Klimasatssøknaden, men merk at oppdragsbeskrivelsesskissen innebærer noe videreutvikling sammenliknet med søknaden.

Underveis i prosessen ble det klart at å avgrense kartleggingen til reguleringsplaner kunne bli for snevert. Noen kommuner kan ha arealplaner på kommunedelplan-nivå som også vil være aktuelle å kartlegge med tanke på omregulering eller å ta ut.