Klimasats-prosjekt

Klimasatsing i distriktene – et bærekraftig Meløy

Fylke: Nordland
Søker: MELØY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Meløy kommune har fått støtte til å heve sin kompetanse på areal- og transportplanlegging for å utvikle ambisiøse, realistiske mål for miljømessig bærekraft. Kommunen har ambisjoner om å være ledende innen det grønne skiftet, og da er bærekraftig arealplanlegging og energibruk veldig viktig.

Læring fra andre

Som en del av kompetansehevingen ble det gjennomført et kombinert seminar og workshop på rådhuset april 2020. Der fikk kommunen blant annet høre om bærekraftig areal‐ og transportplanlegging fra Vågan kommune og Nordland fylkeskommune. Det var også presentasjoner fra Lift Ocean om elektriske foil‐båter, og Asplan Viak om bygdepakker. Det ble også arrangert et seminar med SINTEF og NTNU i oktober 2020 som handlet om mulige transportløsninger i Meløy, og særlig bruken av havet.

Innovasjonspartnerskap og foilbåtpilot

Kommunen har inngått et innovasjonspartnerskap med Multiconsult og andre partnere for å utvikle bærekraftig infrastruktur og persontransport i Meløybassenget. Målet er å få til en pilot sommeren 2023, med en foilbåt som går på elektrisitet og har plass til 10‐15 personer. Økt kompetanse på areal‐ og transportplanlegging har vært viktig for å utvikle et konkurransegrunnlag med behovsbeskrivelse i denne prosessen.

Bærekraft areal- og transportplanlegging

Bærekraftig areal‐ og transportplanlegging har fått mer oppmerksomhet i planarbeidet i kommunen, og har dermed fått større plass i den nye kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt desember 2021). På grunn av prosjektet vil også kommuneplanens arealdel, strategisk næringsplan, og ny klima‐ og energiplan ha et bredere kunnskapsgrunnlag om bærekraftig areal‐ og transportplanlegging. 

Relevante lenker