Klimasats-prosjekt

Klimavennlig landsbyutvikling – Ringebu 2040

Fylke: Innlandet
Søker: RINGEBU KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Reguleringsplanen for Ringebu sentrum skal revideres, og kommunen ønsker å gjennomføre et utvidet analyse‐ og prosessarbeid i forbindelse med
planrevisjonen. Målsettingen er å utvikle et mest mulig klimavennlig og attraktivt sentrumsområde.

Det er utarbeidet en prosjektplan og en medvirkningsplan (se under). Som grunnlag for å utarbeide en helhetlig gang og sykkelstrategi for sentrum med sikte på å øke gang‐ og sykkelandelen, er dagens situasjon blitt kartlagt ved gjennomgang av nye og gamle reguleringsplaner. Det er også gjort registreringer gjennom befaringer i og rundt sentrum. Prosjektet skal også sette fokus på hvordan en i den nye reguleringsplanen kan tilrettelegge for klimavennlige byggeprosjekter. I en klimavennlig landsbyutvikling og et bærekraftperspektiv der eldre bygninger og bygningsstrukturer skal vurderes som ressurser i en sirkulær økonomi, ser kommunen et stort behov for å få på bordet løsninger for hvordan bygninger fra ulike tidsepoker kan gjenbrukes med nye funksjoner.