Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport og behandling av kloakkslam

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 63 250
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Norconsult har på oppdrag av Lillehammer kommune gjennomført en kartlegging av mer klimavennlig transport og behandling av avløpsslam ved Lillehammer renseanlegg.

Avløpsslammet går i dag gjennom en fortykking og sentrifugering, før det transporteres videre og behandles ved Rambekk renseanlegg på Gjøvik. Denne kartleggingen har vurdert dagens behandlingsmetode opp mot alternativene som er å ta i bruk Mjøsanlegget ved Roverudmyra, eller å bygge et nytt biogassanlegg ved Lillehammer renseanlegg. De ulike alternativene er vurdert ut i fra et økonomisk og klimamessig perspektiv. 

Resultater

Kartleggingen viser at en behandling av slammet på Mjøsanlegget, med termisk hydrolyse og råtnetanker som produserer biogass, er den mest klimavennlige løsningen. Dette alternativet genererer mindre transport av slam og oppgraderer biogassen til drivstoff.

Behandling ved Mjøsanlegget vil også bli det mest økonomiske blant de tre alternativene. Det økonomiske grunnlaget er likevel noe usikkert, da Mjøsanlegget trolig må bygge en egen linje for behandling av avløpsslammet.