Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur til drosjer

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Drosjer
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tilrettelegging for lading av taxi kombinert med krav i anskaffelse ga 40 el-drosjer på få år.

Fredrikstad kommune ønsket å få på plass utslippsfrie drosjer. I prosessen med å anskaffe transporttjenester tilbød kommunen å legge til rette for hurtig- og hjemmelading for drosjer. Forutsetningen var at tilbyder forpliktet seg til å bytte ut deler av bilparken med fossilfrie alternativer i løpet av kontraktsperioden. Leverandøren som vant anbudet overoppfylte minstekravet. Leverandøren skifter ut samtlige 42 biler som går på oppdrag for Fredrikstad kommune i løpet av kontraktsperioden. Klimasats-midlene har delfinansiert åtte lynladere og anleggsbidrag for å forsterke nettkapasitet. Kommunen har også gitt støtte til hjemmeladere hos drosjeeierne, men dette var ikke en del av støtten fra Klimasats.

Kommunen erfarte at det kan ha stor betydning å stille krav i anskaffelser, men at dette krever en grundig prosess i forkant av utlysning. Anskaffelsen var tidkrevende. Tiltaket anslås å ha en årlig effekt på 530 til 550 tonn CO2-ekvivalenter i reduserte utslipp når alle drosjene er byttet ut i løpet av 2023.