Klimasats-prosjekt

Miljøfokusert knutepunktutvikling

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

I prosjektet er det gjennomført flere tiltak for en mer klimavennlig utvikling av et område i Arendal kommune: 

  • stedsanalyse, for å ta ut en størst mulig gevinst knyttet til miljøfokusert knutepunkt
  • samlokalisering av ulike publikumsrettede tjenester, næring og boliger
  • samlokalisering av tjenester direkte knyttet til sykehjemsdrift (storkjøkken/fellesvaskeri)
  • tilgjengelighet/adkomst som fremmer miljøvennlige løsninger

Kommunen har også gjort grundige kartlegginger av utnyttelse av tomten, som har medført at bygget er planlagt med en annen plassering på tomten enn hva som
opprinnelig var planlagt. Dermed har man unngått sprengning av kolle og bygging i myrområde, samt felling av skog.

Prosjektet har ført til følgende effekter:

  • betydelig redusert transportbehov, grunnet en samlokalisering av helsehus og kjøkken/vaskeri og med en mest mulig areal‐ og transporteffektiv løsning
  • begrenset bruk av privatbil på grunn av en optimalisert areal‐ og transportstruktur
  • betydelig begrenset klimagassutslipp grunnet valg om å ikke bygge på myr og ikke sprenge vekk koller/fjell
  • begrenset klimagassutslipp gjennom å transformere allerede bebygde områder
  • klimavennlige løsninger i bygge‐ og driftsfase