Klimasats-prosjekt

Miljøgate til Campus Vestfold

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Horten kommune skal bygge en ny vei mellom en ny togstasjon og Campus Vestfold. Kommunen har utredet hvordan denne kan utformes for å begrense biltrafikk og i stedet stimulere til mer gange og sykling.

Helhetlig planlegging er viktig

Planleggingen av den nye veien skal bidra til fartsreduksjon, gi minst mulig støy og forurensing for boligområdene, inkludere en gang- og sykkelvei, og en sikker og effektiv kobling mot ny togstasjon på Skoppum vest.

Kommunen har gjennomført arkeologiske registreringer, geotekniske undersøkelser, fagrapporter (naturmangfold, friluftsliv, landskap osv.) og laget informasjonsfilm om planarbeidet.

Relevante lenker