Klimasats-prosjekt

Mobilitet- og byromsstrategi

Fylke: Finnmark
Søker: SØR-VARANGER KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjennom klimavennlig areal- og transportplanlegging, ønsker Sør-Varanger kommune å redusere kjøring og legge til rette for myke trafikanter i Kirkenes sentrum. I dag er Kirkenes i stor grad bilbasert, men kommunen ønsker at både bilbruk og tungtransport skal reduseres i sentrum. Kommunen har utredet flere klimatiltak, og laget en fortettingsstrategi.

Fortettingsstrategi for Kirkenes sentrum

Kommunen ønsket egentlig å lage en mobilitet- og byromsstrategi og kartlegge og skilte snarveier i tillegg til fortettingsstrategien, men valgte å prioritere fortettingsstrategien. Strategien viser mulighetene for å bygge i høyden, og på ledige arealer i Kirkenes, slik at man får et mer klimavennlig utbyggingsmønster og bevarer et godt bymiljø.

Strategien tar også hensyn til fylkeskommunen sin mulighetsstudie om kollektivknutepunkt i Kirkenes, og hvordan parkering bør løses. Dette er viktige forutsetninger for at flere skal velge å gå, sykle og benytte kollektivtransport.

Stort engasjement om byutvikling

Fortettingsstrategien har skapt interesse for hvordan byen skal utvikles videre. Kommunen har hentet innspill fra innbyggerne, og presentert strategien til næringsforeningens medlemmer. Det er særlig engasjement om parkering, og næringslivet ønsker at folk går mer i byen fordi det gir mer liv.

Erfaringer fra arbeidet

Kommunen trekker frem at det kan være et sprik mellom lokale og nasjonale mål og forventninger. Gjennom arbeidet med strategien, har det blitt klart at det er et lokalt politisk ønske om å legge flere boliger og virksomheter til sentrum. 

Kommunen har tidligere vedtatt overordnede føringer for Kirkenes sentrum, noe som har vært en viktig forutsetning for å kunne lage en fortettingsstrategi. I arbeidet med byplaner, er også en fortettingsstrategi et godt hjelpemiddel for både befolkningen og beslutningstakerne. 

Prosjektet har synliggjort at 3D‐modeller kan være et veldig godt hjelpemiddel i behandling av plansaker (se lenke under). I en 3D-modell kan man:

  • bevege seg rundt
  • sette på sol/skygge
  • se prosjektet fra flere perspektiver
  • se hvordan det påvirker omgivelsene rundt
Relevante lenker