Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Asker sentrum

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har utarbeidet "Mobilitets‐ og byutviklingsstrategi for sentrale Asker" (se vedlegg under). Dette dokumentet skal danne et grunnlag for arbeidet med kommende kommunedelplan for sentrale Asker, hvor mobilitet kanskje er det mest utfordrende fagområdet, for å lykkes med videre utvikling og god stedsutvikling av sentrale Asker.

Kommunen ønsker å jobbe videre med noen prinsipper for utvikling, definert i dette forarbeidet:

  • Skape endringskultur: Utnytte potensial og mulighet gjennom kampanjer, ny teknologi, strategiske tiltak og testprosjekter.
  • Definer hjertesoner: Gi trygghet og plass til myke trafikanter, aktivitet og møtesteder, slik at fortettings‐ og utviklingspotensialet kan utnyttes. 
  • Reparer og bruk om: Optimalisere eksisterende infrastruktur, gjennom reparasjoner og ny bruk, som skaper rom for ny og framtidsrettet mobilitet og byutvikling.
  • Løfte frem et sammenhengende nettverk for gående og syklende: Attraktive forbindelser for gående og syklende i et helhetlig nett som det er lett å orientere seg i. 
  • Systematisere koblingspunkter: Styrke koblingspunktene som attraktive flerfunksjonelle steder, der det er enkelt å bytte mellom ulike transportformer.
  • Legge bedre til rette for sømløse knutepunkt og kollektivnett: Styrke knutepunktet Asker stasjon og styrke kollektivtilbudet gjennom høyere prioritering av bussens framkommelighet i vegnettet.