Klimasats-prosjekt

Mobilitetsstrategi for Sør-Østerdal – fossilfri transport i distriktet

Fylke: Innlandet
Søker: TRYSIL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trysil kommune har sammen med Hedmark trafikk, Hedmark fylkeskommune, Regionrådet for Sør-Østerdal, Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap, og kommunene Stor-Elvdal, Elverum, Våler og Åmot, laget en mobilitetsplan for Sør-Østerdal.

Formålet var å se på muligheter og barrierer for fossilfri transport i regionen, og finne tiltak som kommunene eller andre partnere kan gjennomføre. Det ble lagt vekt på tiltak som ligger innenfor kommunes myndighetsområde. I tillegg ble andre samfunnshensyn som næringsutvikling og tettstedsutvikling tatt hensyn til.

Halvere utslipp fra veitrafikk innen 2030

Kommunene i Sør-Østerdal har som mål å halvere klimasgassutslippene fra veitrafikk innen 2030. Prosjektet har gitt en helhetlig oversikt over tiltak som kommunene, alene eller i samarbeid, kan gjøre for å redusere klimagassutslipp fra transport.

Mobilitetsplanen viser flere områder som kommunene kan jobbe videre med, og gir viktige forutsetninger for å lykkes med å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Hele planen kan lastes ned under For eksempel:

  • plassering av nye ladestasjoner
  • tilrettelegging for gående og syklende
  • etablere praksis for anskaffelse av transporttjenester

Bidrar til omstillingen til lavutslippssamfunnet

Ladeinfrastrukturen er ikke en vesentlig barriere for utviklingen i regionen. Det er viktig at kommunene tilrettelegger for et godt ladetilbud i områder med spredt bebyggelse, og er pådrivere for innfasing av elbiler blant de ansatte og i egen kjøretøypark. Dersom kommunene gjennomfører de foreslåtte tiltakene i planen, vil det bidra til en omstilling til lavutslippssamfunnet.

Suksesskriterier for prosjektet

  • involvere bredt, både i egen organisasjon og ute i næringslivet
  • en prosjektleder som bare jobber med klima‐ og energiarbeid
  • samarbeid med de andre kommunene i regionen
  • spisse prosjektet og målsetningen tidlig
  • en prosjektgruppe som er dedikert til arbeidet
Relevante lenker