Klimasats-prosjekt

Nye Haukås skole

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: FRÆNA KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fræna kommune skal bygge en ny barneskole, og har kartlagt klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra byggematerialer. Målet var å oppnå minst 40% reduksjon sammenliknet med et referansebygg.

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til å gjennomføre tiltakene (se lenke under).

Klimatiltak i bygget

Kommunens tidlige fokus på miljø har gjort at prosjektet har en helhetlig tilnærming. Kommunen har også hatt dialog med lokale næringsaktører, og anskaffelsen er gjennomført i to faser med samspillsmodell.

  • Skolen oppføres i massivtre, andre byggematerialer med lavt klimagassutslipp, lavkarbon betong klasse B og betongmengder skal optimaliseres. 
  • Skolen skal bygges i passivhusstandard og ha rikelig med sykkelstativ med og uten tak. Entreprenør ser på muligheter for å optimalisere transport av materialer og avfall for å redusere antall biler, samt resirkulering av restmaterialer (blant annet isolasjon og gips).
  • Det legges opp til utstrakt gjenbruk av inventar og betong fra eksisterende skole som skal rives. Prosjektet ønsker å gjenbruke mest mulig av betongen der det er mulig.

Resultater og erfaringer

Sammenliknet med et referansebygg, oppnår den prosjekterte skolen:

  • en total reduksjon i klimagassutslipp på 46%,
  • utslippsreduksjonen for materialer er på 37%, og
  • klimagassutslippene fra materialer er redusert med minst 460 tonn CO2-ekvivalenter.

Før anskaffelsen av Nye Haukås skole var det ikke tilgjengelig lavkarbonbetong i regionen. Som en konsekvens av anskaffelsen og konkrete krav stilt i konkurransegrunnlaget har den lokale betongentreprenøren fremstilt lavkarbonklasse B. Flere erfaringer og beskrivelser av anskaffelsesprosess og klimagassberegninger finnes i sluttrapporten.

Relevante lenker