Klimasats-prosjekt

Oppgradert oppsamling av deponigass i Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 340 312
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har etablert fire nye gassbrønner på Nygård deponi og en gassbrønn på Dalborgmarka deponi for å samle metangass på en mer effektiv måte. Kommunen har ved enkeltpunkter i deponiene målt 40% metan i deponigassen så potensialet for å ta ut gass er betydelig.

I tillegg har kommunen installert ny fakkel. Ved å fakle deponigassen, brennes gassen av og bryter metan ned til CO2 Dette reduserer klimagassutslippet fra deponigassen.

Kommunen har også gjort tiltak for å samle deponigassen på samme sted som energiproduksjon. Det siste er for å sikre en mer stabil drift av deponigassanlegget. 

Kommunen har beregnet en utslippsreduksjon på minimum 327 tonn CO2-ekvivalenter i året fra tiltaket.