Klimasats-prosjekt

Parallelloppdrag byutvikling Steinkjer

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Steinkjer kommune ønsket å vektlegge klimahensyn i revisjon av kommunedelplanen for sentrumsområdet. Kommunen har derfor gjennomført et parallelloppdrag.

Bakgrunnen for tiltaket er at flere store byggeprosjekter er i gang, eller under planlegging, i sentrumsområdet i Steinkjer. Blant annet en ny campus for Nord universitet, en ny barneskole og et nytt kulturhus. De ferdige byggene vil gi økte transportbehov, og kommunen ønsker å tilrettelegge for at mest mulig av denne veksten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Konkurranse og samarbeid om gode ideer 

Et parallelloppdrag ligner en arkitektkonkurranse, men det kåres ingen vinner, og kommunen kan fritt bruke og blande alle innkomne forslag. Tre arkitektteam har vært i sving under parallelloppdraget for Steinkjer kommune. Oppgaven var å gi kommunen gode ideer, og et godt tilfang av illustrerte forslag, til en urban og bærekraftig utvikling av Steinkjer sentrum.

Kommunen opplevde at responsen var overveldende. Hele 19 av landets fremste arkitekt- og plankontorer ville bidra til god, og klimavennlig sentrumsutvikling i Steinkjer.

Resultater av parallelloppdraget

Kommunen rapporterer at det mest konkrete resultatet fra oppdraget, er at Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å bygge nytt Fylkets Hus ved jernbanestasjonen. Dette er i tilknytning til nytt hotell som er planlagt i samarbeid med Bane Nor.

Parallelloppdraget for Steinkjer sentrum har også gitt et taktskifte for å nå målet om en attraktiv og bærekraftig by. Arkitektene ga mange forslag til hvordan kortreist og bærekraftig materiale kan tas i bruk i sentrumsområdene, i tråd med de blågrønne omgivelsene. Les mer om de konkrete erfaringene i sluttrapporten under. 

Kommuneplan med grønn transport

Fremover forventer kommunen at arealdelen i kommuneplanen vil legge til rette for en mer klimvennlig byutvikling. Kombinasjonen av klimavennlig transport i en tettere og grønnere by, vil gi attraktive bolig-, nærings- og parkområder innenfor gang- og sykkelavstand fra kollektivknutepunktet. Flere momenter fra parallelloppdraget, knyttes til dette planarbeidet.

Relevante lenker