Klimasats-prosjekt

Redusere massetransport, mer utslippsfri transport

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Des 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Større byggeprosjekter har store klimagassutslipp knyttet til massetransport. Oslo kommune ved Fornebubanen har arbeidet med å kartlegge og iverksette tiltak for å redusere massetransporten og øke andelen utslippsfri transport. 

Tiltakene som reduserer utslipp

Presis sprengning gir redusert uttak av masse, og rene masser leveres til et lokalt gjennvinningsanlegg der massene bearbeides og benyttes i andre byggeprosjekter. Massene transporteres med biogass-kjøretøy og el-kjøretøy. Oslo kommune har fått støtte til å dekke merkostnader sammenlignet med massetransport med diesel-lastebiler.

Klimaeffekt 

Dersom alle rene masser leveres til det lokale anlegget på Fornebu har kommunen beregnet en mulig klimagassreduksjon på mer enn 2000 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med nullalternativet, som var kjøring av masser til Toverud deponi. Byggingen av Fornebubanen skal fortsette i flere år, slik at noe av klimaeffekten vil bli utløst senere.

Krav i entrepriser gir utslipskutt

Oslo kommune har høye standardkrav for klima og miljø på bygge- og anleggsplasser. Tildelingskriteriene premierer nullutslippsmaskiner
i anleggsgjennomføringen. Kommunen erfarer at kravene stimulerer til økt andel nullutslippsmaskiner, og at entreprenør har tilbudt lastebiler/massetransport med biogassteknologi til Fornebubanen i tillegg til utslippsfri teknologi til anleggsgjennomføringen.

Erfaringer

Kommunen trekker fram viktigheten av lokale løsninger og entreprenører som jobber aktivt med logistikken for å oppnå kortreist transport og behandling av masser for videre gjenbruk. Få fyllemuligheter for biogass er en utfordring for effektiv logistikk og massehåndtering.

Relevante lenker