Klimasats-prosjekt

Retningslinjer og veiledning om klimahensyn i planleggingen

Fylke: Akershus
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 850 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jul 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune har samarbeidet med flere kommuner om en veileder om klimahensyn i planleggingen. Fylkeskommunen har også organisert rådgiving og uttesting i kommunene.

Gjennom seminarer og medvirkningsaktiviteter har konsulenten i prosjektet gitt råd direkte til pilotkommunene til konkrete pågående planprosesser. Se rapport og vedlegg nedenfor.

Konkrete verktøy for klimaplanlegging

Seminarer, nettverksbygging og veiledning gjennom prosjektet har gitt kommunene et bedre grunnlag for å jobbe systematisk med klimaplanleggingen. Prosjektet har samlet og gitt en systematisk gjennomgang og tilnærming til problemstillinger og tema ut over det materialet som har vært tilgjengelig før. I tillegg har kommunene fått konkrete arbeidsverktøy gjennom veilederen.

Erfaringer

  • Sammensetting av prosjektgruppa er en kritisk suksessfaktor. Det er viktig å ha med engasjerte og kritiske medarbeidere for å få mest mulig konstruktive tilbakemeldinger, slik at man kan få et resultat som faktisk vil bli tatt i bruk.
  • Tilknytning til et kompetent fagmiljø er viktig, som kan bistå med å drive prosjektet framover, og å finne gode løsninger.
  • Prosjektet lot seg gjennomføre på tross av regionreform, kommunereformer og pandemi. Det krevde noe mer ressurser og tid å komme i mål, men med fleksibilitet fra alle parter lot det seg gjøre.

Hovedrapport og de ulike vedleggene

  • Klimahensyn i planleggingen: Dette er hovedrapporten.
  • Vedlegg A Ordforklaringer: Forklarer noen ord og uttrykk som er relevante i forbindelse med klimaplanlegging, og som er brukt i veilederen.
  • Vedlegg B Planprosess og aktuelle verktøy: Beskrivelse av verktøy som kan benyttes i planleggingsfasen, for å redusere klimagassutslipp som følge av tiltak. Sortert for de ulike stadiene i planprosessen.
  • Vedlegg C Handlingsrom for juridiske bestemmelser: Her finner du en systematisk gjennomgang av hvordan handlingsrommet for å gi bestemmelser til plan kan utnyttes i klimaplanleggingen.
  • Vedlegg D Momenter for klimaarbeid i plansaker: Systematisk gjennomgang av tema og forhold som kan ha betydning for klimahensyn i planleggingen. Sortsert for de ulike stadiene i planprosessen.
  • Vedlegg E Eksempelsamling: Eksempelsamlingen viser og beskriver prosjekter der det er gjort særlige tiltak for å redusere klimagassutslipp.