Klimasats-prosjekt

Sophie Radichs skole

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lillestrøm kommune, tidligere Skedsmo kommune, har bygget en ny ungdomsskole med klimavennlige materialer. Kommunen satte som mål å halvere klimagassutslipp fra materialer og anleggsdrift. Skolen skal stå ferdig til skolestart august 2022. 

I 2018 fikk kommunen Klimasats-støtte til å utrede klimavennlige løsninger som nå skal iverksettes (se lenke under).

Konkrete klimatiltak gir halverte utslipp

I 2021 ligger klimagassreduksjonen fra materialer og anleggsplass på 55 prosent, og følgende tiltak er gjennomført:

  • skolen bygges i utstrakt grad med massivtre og limtre
  • biodiesel for oppvarming for betongarbeidene
  • tilrettelagt for elsykler med lademulighet i avlåst sykkelparkering og inne i klasserom
  • satt en øvre grense for avfall for byggeprosjektet på 25 kg/m², og en kildesorteringsgrad på 90 prosent
  • stilt krav til hvordan masser skal håndteres
  • stilt krav til vern av rødlistede arter i byggefasen, og etablering av habitater for disse når bygget er ferdig

Det som hadde mest påvirkning på klimagassutslippet i prosjektet var blant annet:

  • betong lavkarbon klasse A i stedet for lavkarbon klasse B
  • trestender i stedet for stålstender i noen vegger, tredører og trevinduer i stedet for aluminiumsvinduer
  • biodiesel i stedet for fossil diesel
  • god planlegging og bruk av prefabrikkerte elementer for å sikre reduksjon av kapp og svinn 

Rett kompetanse til rett tid

Den viktigste erfaringen er ifølge kommunen at riktig kompetanse til riktig tid muliggjør miljøvennlige bygg uten for høye merkostnader. Dette må vektlegges hos entreprenør.

Kommunen trekker også frem at Klimasats-støtten til forprosjektet har vært svært viktig for å hente inn miljøkompetanse i den aller tidligste fasen.

Relevante lenker