Klimasats-prosjekt

Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gange og sykkel

Fylke: Nordland
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 678 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sortland kommune fikk tilsagn til en tiltakspakke for å redusere bilbruk og øke andelen som går og sykler. Prosjektet har blant annet inkludert parkeringsrestriksjoner i sentrum, innsnevring av hovedgaten, reduksjon av trafikken i Skolekvartalet mv. samt sykkelparkering, ladestasjoner, belysning, benker og holdningsskapende tiltak. Deler av tiltakene for parkeringsrestriksjoner og holdningsskapende arbeid er ikke gjennomført pga. forsinkelser.

Prosjektet tatt lengre tid enn forutsatt, og hovedtiltaket parkeringsregulering av sentrum er utsatt. Utsettelsen har ført til en mer grundig prosess, der ikke bare parkering i sentrum skal reguleres, men også hele trafikksituasjonen. Fremkommelighet, trygghet, skille mellom myke og harde trafikkanter, stengning av gater osv. vil bli en del av den helhetlige trafikkreguleringen i sentrum. Trafikkregulering av hele sentrum vil være viktig for å øke andelen gange og sykkel og den generelle trivselen i sentrum, som igjen vil redusere bilkjøringen.

Kommunen mener det er positivt å gjennomføre tiltakene som en pakke, som i sum bidrar til redusert bilbruk. Andre positive effekter er helsegevinst ved at innbyggerne er mer fysisk aktive og at det er etablert en møteplass i sentrum. Det har også ført til et mer attraktivt sentrum med parker og god trafikksikkerhet som fører til økt bolyst i kommunen. En annen viktig effekt er økt trafikksikkerhet, ved en reduksjon i antall foreldre som kjører elevene helt frem til skolen og at flere elever går og sykler til skolen. Kommunen har ogås høstet nyttige erfaringer med forankring, samarbeid og samskaping.

Prosjektet er en del av et forskningsprosjekt som handler om "bypakker" for mindre byer. I forbindelse med dette har det blitt utarbeidet indikatorer, slik at det i fremtiden skal bli lettere å kartlegge effekten av ulike tiltak. kommunen ønsker å benytte indikatorene videre i arbeidet med ulike klimatiltak. Dette kan du lese mer om på nettsidene til forksningsprosjektet (se lenke under).

Pop-up park

I hjertet av Sortland ble en kommunal parkeringsplass gjort om til en pop-up park. Det har bidratt til å gjøre det mer attraktivt å gå inne i selve sentrum. Samtidig er sentralt plasserte parkeringsplasser fjernet. Det har med stor sannsynlighet ført til at flere velger å gå internt i sentrum i stedet for å kjøre fra sted til sted. Kommune har fått mange positive tilbakemeldinger om etablering av parken. Se vedlegget til delrapporten under for en detaljert beskrivelse.

Pop-up parken ble godt mottatt av innbyggerne.

Relevante lenker