Klimasats-prosjekt

60 MW varme, anyone?

Fylke: Agder
Søker: ÅMLI KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2022
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

På Jordøya ved Simonstad i Åmli skal Norges første fullskala biodrivstoff-fabrikk bygges. Fra denne prosessen vil fabrikken få 60 MW spillvarme som kan brukes til andre næringer lokalt.

Åmli kommune har kartlagt varmedistribusjonsnett og næringer og aktører som kan utnytte spillvarmen fra fabrikken. Målet er økt klimavennlig verdiskaping og flere nye grønne næringer som kan nyttiggjøre grønn energi. Næringer som er aktuelle er landbasert fiskeoppdrett, bryggeri, gartnerier og industri med stort energi- og varmebehov.

Kommunen har fått kartlagt to ulike konsepter for distruering av varmen, et lavtemperert energinett og et nærvarmenett med felles energisentral med varmepumpe. Man tenker seg tre mottakere for varmen. Kommunen vil bruke rapporten i det videre arbeidet med utbygging av næringsparken.

Relevante lenker