Klimasats-prosjekt

Åkersvika hageby

Fylke: Innlandet
Søker: STANGE KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stange kommune har utarbeidet en områdeplan med særskilt klimafokus for en ny bydel.

Klimagrep i planarbeidet

Kommunen har utredet hvilke grep som kan gjøres for større samhandling fra plan til handling. De har særlig sett på kriterier for utbygging, energi, avfall, sosial infrastruktur, miljø og klima, med utgangspunkt i områdeplanen for Åkersvika Hageby. Planen ble vedtatt i 2021.

Kommunen erfarte at enkle løsninger, som å etablere rutiner for samarbeid i prosjektet, gjorde at de kunne se utover selve planarbeidet. For å sikre videre arbeid med miljø‐ og klimakravene etter fastsettelse av områdeplanen, har kommunen laget et kvalitetsprogram.

Helhetlig planlegging og mindre parkering

Kommunen ønsker å redusere klimagassutslippene, og at innbyggerne skal bli mindre avhengige av bil. Det mest effektive tiltaket for å oppnå det, er å redusere parkeringstilgjengeligheten. 

I tillegg til å redusere parkering, har kommunen vurdert følgende tiltak:

  • tilrettelegge for gående og syklende
  • tilrettelegge for bildeling
  • tilrettelegge for elbiler

Tenker på sosial bærekraft

Sosial bærekraft har vært viktig i planarbeidet. I utgangspunktet så kommunen for seg en tredelt inndeling av bebyggelsen: en for høyhus, en for rekkehus og en for bygårder.

En bærekraftsanalyse viste at oppdelingen ville gi en dårligere sosial bærekraft, og kommunen endret konseptet slik at det blir boligtypevariasjon i alle områder.

Viktig med god forankring

Utviklingen av Åkersvika har hatt god politisk forankring hele veien, noe som har vært svært viktig for båe planlegging og gjennomføring. Kommunen synes jevnlige møter i arbeidsgruppen ga en god gjennomføring. Da ble alle involverte godt kjent med rammer og innhold i prosjektet.

Et forbedringsområde kommunen peker på, er å involvere innbyggerne mer i planprosesser, utover det som er kravet i plan‐ og bygningsloven. Kommunen trekker frem at det kan gi mer kunnskap, engasjement og eierskap i lokalmiljøet.

Relevante lenker