Klimasats-prosjekt

Anlegg for massehåndtering i Oslo – konseptstudie

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Norconsult har på vegne av Oslo kommune utarbeidet en rapport der de skisserer seks forskjellige konsepter for etablering av massehåndtering i Oslo.

Rapporten drøfter blant annet lokalisering og egnethetskriterier, internlogistikk, mottakskontroll, behov og tillatelser, hensyn til byutvikling og nærmiljø, avbøtende tiltak knyttet til støy, støv og vannmiljø, utslippsfrie anlegg, eierskap og drift.

Som del av egen arbeidsinnsats har kommunen sett nærmere på to hovedtemaer, behov og egnede arealer.

Relevante lenker