Klimasats-prosjekt

Anlegg for massehåndtering i Oslo – konseptstudie

Prosjektnavn: Anlegg for massehåndtering i Oslo – konseptstudie
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi

Norconsult har på vegne av Oslo kommune utarbeidet en rapport der de skisserer seks forskjellige konsepter for etablering av massehåndtering i Oslo.

Rapporten drøfter blant annet lokalisering og egnethetskriterier, internlogistikk, mottakskontroll, behov og tillatelser, hensyn til byutvikling og nærmiljø, avbøtende tiltak knyttet til støy, støv og vannmiljø, utslippsfrie anlegg, eierskap og drift.

Som del av egen arbeidsinnsats har kommunen sett nærmere på to hovedtemaer, behov og egnede arealer.

Relevante lenker