Klimasats-prosjekt

Bruk av utslippsfrie gravemaskiner i Kirkeveien

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 447 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har brukt elektriske gravemaskiner til anleggsprosjektet Kirkeveien i Asker sentrum. Prosjektet har som mål å halvere utslippene innenfor anleggsområdet, sammenliknet med konvensjonell anleggsdrift. Prosjektet har inkludert en rekke andre klimatiltak, blant annet lavkarbonbetong og gjenbruksasfalt.

Anleggsarbeidet besto blant annet av:

  • ny bro over Askerelva
  • ny rundkjøring i krysset Drammensveien/Kirkeveien
  • utvidelse av Drammensveien til firefelt
  • oppgradering av Kirkeveien

I tillegg har kommunen anlagt sykkelvei og fortau og opparbeidet grøntsoner, og skal skifte ut teknisk infrastruktur som VA, kabelføringsanlegg, energirør og gatevarme. 

Krav om fossilfrie og utslippsfrie maskiner

Kommunen anskaffet entreprenør på ettersommeren 2020 med kontraktskrav om minst 20 prosent utslippsfrie maskiner. Det er også stilt krav om at maskiner, utstyr og oppvarming som benyttes på bygge‐ og anleggsplassen skal være fossilfrie.

Prosjektet har oppnådd minimumsmålet, og 28 prosent av maskintimene i prosjektet var elektriske. Nesten alle maskinene benyttet fornybar diesel, det er bare mobilkranen som har gått på fossil diesel.

Gravemaskiner og betongpumpebil

Det har vært forsinkelser i leveringen av de elektriske gravemaskinene. I tillegg til gravemaskiner har det blitt brukt hybrid‐elektrisk betongpumpebil og betongblandebiler på anlegget.

Beregnet klimaeffekt

Den beregnede klimagassreduksjonen vil variere noe avhengig av valg av beregningsmetode. Dette er nærmere beskrevet i rapport lenger ned på siden. Utslippsbesparelsen, beregnet med diesel som alternativt drivstoff og inkludert indirekte utslipp, ligger mellom 97 tonn CO2-ekv. spart og 113 tonn CO2-ekv. spart. Ved å bruke Miljødirektoratet sitt regneark blir utslippsbesparelsen 95 tonn CO2-ekv.

Erfaringer til hjelp for andre kommuner

De viktigste erfaringene som andre kommuner bør ta med seg er planlegging, gode kontraktskrav og tett oppfølging med digital rapporteringsløsning. Tydelige kontraktskrav som både etablerer minstekrav om el‐andel og beskriver hvordan den beregnes, er av stor betydning. Men det er enda viktigere å finne en enkel løsning for både rapportering og kontroll, slik at dette medfører minst mulig ekstra kostnader til henholdsvis entreprenør og byggherren.

En godt fungerende dashbord‐løsning for å holde oversikt over el‐andel, drivstofforbruk, strømforbruk og maskintimer er veldig nyttig. Spesielt for å holde oversikt over måloppnåelse og klimagassbesparelsen.

Relevante lenker