Klimasats-prosjekt

Bruk av verktøyet "Kortreist stein" (SteinLCA)

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo Vann- og avløpsetat skal bruke livsløpsverktøyet SteinLCA i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo (NVO). SteinLCA er et livsløpsverktøy for å beregne klimagassutslipp fra massehåndtering i bygg- og anleggsprosjekter.

Kommunen mener verktøyet vil bidra til å redusere klimagassutslipp i prosjektet, samtidig som det kan gi generell kunnskap om hvilke massehåndteringsalternativer som gir de laveste klimagassutslippene.

Kommunen har så langt sett på ulike alternativer for massetransport ved Makrellbekken og Huseby, slik som bare lastebil eller lastebil kombinert med lektertransport av masser til Drammen. De høyeste utslippene viser seg å være fra kombinert bruk av lekter og lastebil. De laveste utslippene er ved bruk av bare lekter.

Kommunen skriver i delrapporten for 2022 at det er mindre aktivitet i prosjektet nå, men forventer mer aktivitet i siste periode. Det vil fremover være relevant å benytte SteinLca når kommunen skal vurdere å bruke lastebiler på biogass til massetransporten.

 

Relevante lenker