Klimasats-prosjekt

Bruk av verktøyet "Kortreist stein" (SteinLCA)

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo Vann- og avløpsetat har brukt livsløpsverktøyet SteinLCA i prosjektet Ny Vannforsyning Oslo (NVO). SteinLCA er et verktøy for å beregne klimagassutslipp fra massehåndtering i bygg- og anleggsprosjekter.

Kommunen mener verktøyet vil bidra til å redusere klimagassutslipp i prosjektet, samtidig som det kan gi generell kunnskap om hvilke massehåndteringsalternativer som gir de laveste klimagassutslippene.

Kommunen så på ulike alternativer for massetransport ved Makrellbekken og Huseby, slik som bare lastebil eller lastebil kombinert med lektertransport av masser til Drammen. De høyeste utslippene viser seg å være fra kombinert bruk av lekter og lastebil. De laveste utslippene er ved bruk av bare lekter.

Kommunen har ved hjelp av verktøyet gjort noen klimaberegninger i prosjektet. Det ble utført to beregninger i SteinLCA i NVO: én i tidligere fase i prosjektet, og én som er knyttet til faktisk gjennomføring og leveranser av masser. Den første beregningen gjaldt lektertransport versus lastebiltransport og den andre var beregninger av massetransport på henholdsvis biogass og HVO.

Kommunen har ikke fått gjennomført så mange konkrete regneeksempler ved bruk av SteinLCA som opprinnelig tenkt. Det skyldes endring i tillatelser for levering av masser til Drammen havn, forsinkelser i anbudsprosesser for massemottak og endrede rekkefølger i gjennomføringsfasen. Prosjektet har imidlertid bidratt til at verktøyet SteinLCA er blitt videreutviklet.

Kommunen gjorde seg også refleksjoner om at verktøyet egner seg best i prosjekter som har fleksibilitet når det gjelder massehåndtering og slik kan vurdere ulike alternativer og sammenligne dem ved hjelp av verktøyet.

Relevante lenker