Klimasats-prosjekt

Deling og bærekraft i byutviklingsprosjekter

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 475 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Oslo kommune, ved Futurebuilt, fremmer omstillingen til et lavutslippssamfunn gjennom pilotprosjekter innen bygg og byutvikling. Prosjektet har bidratt til at kommunene involvert tilrettelegger for deling av arealer og ressurser.

FutureBuilt har jobbet med prosjektet på i hovedsak 3 måter:

  1. Utvikling av kriterier, som grunnlag for å stille forventninger til delingsløsninger i både offentlige og private prosjekter
  2. 1:1 oppfølging av forbildeprosjekter, der sosial bærekraft og deleløsninger blir etterspurt
  3. Kompetansebygging og inspirasjon gjennom frokostmøter og workshops

Temaene deling og bærekraft er implementert i FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft, der deleløsninger er et eget kapittel. FutureBuilts kriterier for bymiljø og arkitektur er også relevante, da tiltak innenfor delingsløsninger ofte er tiltak utbyggere velger for å oppfylle disse kriteriene.

Arbeidet med kriteriene for sosial bærekraft og større fokus på deleløsninger i alle prosjekter har bidratt til at flere FutureBuilt prosjekter tar deleløsninger i bruk.

Mange pilotprosjekter

Det er en rekke prosjekter, både kommunale og private, som har arbeidet med deling som en del av Klimasats-prosjektet. Her er en oversikt over et utvalg. Les mer om alle prosjektene i sluttrapporten eller på FutureBuilts egne nettsider.

Flytårnet, kommunalt forbildeprosjekt i regi av Bærum kommune

Det ble arrangert en workshop om deling og nye boformer for Flytårnet og fire andre områdeprosjekt. Hensikten var å gi prosjektet kompetanse og input til hvordan de kunne legge til rette for deleløsninger. Kvalitetsprogram for Flytårnet
ligger vedlagt nederst.

Tårnkvartalet, kommunalt forbildeprosjekt i regi av Bærum kommune

Tårnkvartalet er et enkeltprosjekt innenfor Flytårnområdet. Her skal Bærum kommune bygge ny ungdomsskole og flerbrukshall, og samlokalisere flere tjenester. Et helt nytt konsept for programmering av arealer som er funksjonsbasert vil redusere arealbehovet. Målet er å skape en felles arena av offentlige tjenester og sosiale møteplasser.

Furuset mobilitetssenter, kommunalt forbildeprosjekt i regi av Oslo kommune

FutureBuilt har i flere år vært involvert i arbeidet med områdeutvikling på Furuset. Det har lenge vært planer om et grønt mobilitetssenter sentralt ved Furusets kollektivknutepunkt og som en del av oppgradering av Trygve Lies plass. Overflateparkering skal fjernes og erstattes av grønne mobilitetsløsninger med bil‐ og sykkeldelingsløsninger (bl.a. lastesykler og elsykler). FutureBuilt arrangerte i samarbeid med bydel Alna en workshop for utvikling av et grønt mobilitetssenter på Furuset . Med egen søknad og støtte fra Klimasats har bydelen tatt arbeidet videre med utarbeidelse av en muligshetsstudie. 

Furuset hageby, kommunalt forbildeprosjekt i regi av Oslobygg KF Oslo, Oslo kommune

Furuset hageby som kommunalt sykehjem ferdigstilles nå og her skal både taket og "gaten" med fellesfunksjoner være tilgjengelig for innbyggerne på Furuset. Særlig på taket arbeides det med en delingsløsning for driften av dyrkingsarealene.

Romsås kulturhus, kommunal innovasjonspilot i regi av bydel Alna, Oslo kommune

Gjennom medvirkningsprosesser og utvikling av et eget romkonsept vil nærmiljøhuset i større grad bidra til å kunne brukes av flere. Det pågår fortsatt prosesser for å utvikle delingskonseptene, gjennom en rekke workshops.

Frokostmøte

Som en del av prosjektet arrangerte Futurebuilt et frokostmøte 28. april 2020 om deling og bærekraft. 

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.