Klimasats-prosjekt

Fjellhamar skole – utslippsreduksjon på byggeplass og gjenbruk av materialer

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommnue søkte om støtte til klimatiltak i forbindelse med en ny barneskole, et idrettsbygg og en jernbaneundergang for å tilrettelegge for gående og syklende.

Kommunen ønsket å gjennomføre flere klimatiltak i byggeprosjektet, blant annet etterstrebe utslippsfri byggeplass, bruke varmepumpe til tørking og byggvarme i byggefasen og gjenbruke betongelementer fra eksisterende bygg.

Skolen ble åpnet i januar 2023.

Det viste seg at flere av de planlagte klimatiltakene ble vanskelige å gjennomføre. Kommunen benyttet ikke utslippsfrie maskiner, men fossilfrie så langt det lot seg gjøre. Det ble heller ikke gjenbrukt materialer fra bygget som tidligere sto på tomta, blant annet på grunn av innhold av farlige stoffer. 

Et av tiltakene som ble gjennomført var bruk av energibrønner og væske-til-vann varmepumpe til tørking og oppvarming av byggene i byggefasen. Dette var mulig fordi disse løsningene kom på plass tidlig i byggeperioden. Tiltaket viste seg også å være kostnadsredusende. Det ble derfor ikke betalt ut støtte til prosjektet. 

 

Relevante lenker