Klimasats-prosjekt

Fjellhamar skole – utslippsreduksjon på byggeplass og gjenbruk av materialer

Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Tilsagn:

Lørenskog kommnue skal bygge en ny barneskole, et idrettsbygg og en jernbaneundergang for å tilrettelegge for gående og syklende.

Kommunen ønsker å gjennomføre flere klimatiltak i byggeprosjektet, blant annet etterstrebe utslippsfri byggeplass, bruke varmepumpe til tørking og byggvarme i byggefasen og gjenbruke betongelementer fra eksisterende bygg.

Skolen og idrettshallen skal etter planen stå ferdig i 2023.

Status per 2021 er at det er usikkert om de planlagte klimatiltakene kan la seg gjennomføre, blant annet på grunn av kostnader og tekniske barrierer. Les mer i delrapport nedenfor.

Relevante lenker