Klimasats-prosjekt

Forprosjekt samordnet varedistribusjon

Fylke: Viken
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Østfold kommune ønsker en ny forretningsmodell for å samordne vareleveringen til kommunen, og dermed kutte utslipp ved å redusere transportbehovet.

I dag inngår transporten i prisen når kommunen kjøper varer. For å kunne stille krav om samordnet varelevering, må varen og transporten skilles i to ulike anskaffelser.

Grundig og inkluderende prosjekt

Indre Østfold er den første norske kommunen som har sett på samordning av varedistribusjon, og prosjektet har fått oppmerksomhet fra flere statlige, kommunale og fylkeskommunale virksomheter. Flere av disse virksomhetene har deltatt som observatører.

Prosjektet er i stor grad basert på en svensk modell for samordnet varedistribusjon, og kommunen har

  • kartlagt av innkjøp og leveranser i kommunen
  • simulert dagens løsning og en samordnet løsning
  • sammenliknet og analysert de to løsningene for varelevering

Kraftig redusert kjørelengde og klimagassutslipp

Analysen viser at ved å samordne vareleveringene, er det mulig å redusere antall kjørte kilometer til under en fjerdedel, og kutte over 82 tonn CO2-ekvivalenter i året. Dette vil også være økonomisk gunstig, blant annet for trafikksikkertheten.

Veien videre

Resultatene fra prosjektet dannet grunnlaget for en workshopserie der administrasjon og politisk ledelse diskuterte ulike løsninger og valgmuligheter. Diskusjonene og analysen danner grunnlaget for det politiske beslutningsgrunnlaget for om kommunen skal innføre samordnet varedistribusjon eller ikke.

Relevante lenker